آزمون های ادواری سایبرتک

دپارتمان آزمون های ادواری سایبرتک با هدف برگزاری آزمون های جامع و حرفه ای و استاندارد با اعطای گواهینامه معتبر سایبرتک راه اندازی گردیده و افرادی که در این آزمون ها شرکت نمایند در صورت کسب نمره قبولی گواهینامه معتبر از سایبرتک دریافت خواهند کرد.

آیین نامه اجرایی مرکز آزمون

  1. تاریخ برگزاری آزمون ها طبق برنامه زمانبندی سایبرتک می باشد.
  2. نمرهء قبولی دانشجو طبق آیین نامه آموزشی محاسبه مگردد.
  3. در صورت عدم کسب نمره قبولی، موضوع آزمون مجدد در کمیسون آموزش سایبرتک بررسی و اعلام نتیجه میگردد.
  4. در صورت عدم قبولی در دو نوبت آزمون ادواری ,دانشجو اجازه آزمون مجدد ندارد.

جدول برگزاری آزمونهای ادواری سال 1396

ردیف

ماه شمسی

روز

تاریخ

ردیف

ماه شمسی

روز

تاریخ

1

فروردین

-

-

13

مهر

شنبه

15

2

-

-

14

جمعه

28

3

اردیبهشت

جمعه

15

15

آبان

جمعه

12

4

شنبه

30

16

چهارشنبه

24

5

خرداد

دوشنبه

15

17

آذر

چهارشنبه

15

6

سه شنبه

30

18

پنج شنبه

30

7

تیر

پنج شنبه

15

19

دی

جمعه

15

8

جمعه

30

20

شنبه

30

9

مرداد

یکشنبه

15

21

بهمن

جمعه

13

10

جمعه

27

22

چهارشنبه

25

11

شهریور

جمعه

17

23

اسفند

جمعه

11

12

جمعه

31

24

یکشنبه

20

5000 76 86 -021

info@cybertech.ir

عباس آباد (مترو بهشتی)، خیابان میرعماد، روبروی سفارت هند، پلاک 33 (دسترسی به ما)