ZABBIX

قیمت دوره : 990000 تومان

طول دوره : 48 ساعت

پیشنیاز : LPIC 1

دسته بندی : لینوکس

LPIC2 لینوکس | Linux Engineer ...

قیمت دوره : 1290000 تومان

طول دوره : 60 ساعت

پیشنیاز : LPIC 1

دسته بندی : لینوکس

LPIC 1 لینوکس | Linux: System ...

قیمت دوره : 1090000 تومان

طول دوره : 60 ساعت

پیشنیاز : -

دسته بندی : لینوکس

LPIC-3 لینوکس

قیمت دوره : 1400000 تومان

طول دوره : 24 ساعت

پیشنیاز : LPIC 2

دسته بندی : لینوکس

بستن

معرفی دوره

سرفصل های دوره

مخاطبین دوره

پیش نیاز ها

Zabbix concepts

 • Zabbix definitions
 • Server
 • Agent
 • Proxy
 • Java gateway
 • Sender
 • Get

 Installation

 • Requirements
 • Installation From Source
 • Installation From Package
 • Zabbix Appliance
 • Zabbix GUI

 Configuration

 • Config Files
 • Hosts and Host Groups
 • Items
 • Triggers
 • Events
 • Visualization
 • Graphs
 • Maps
 • Screens
 • Slide Show
 • Templates
 • Actions and Notifications
 • Users and User Groups
 • Macros
 • Web Monitoring

 Monitoring

 • Dashboard
 • Graphs
 • Latest Data
 • Triggers
 • Screens
 • Maps
 • Maintenance

 Reports

 • Zabbix Status
 • Available report
 • Trigger top 100
 •  

Administration

 • General
 • Proxies
 • Media types
 • Scripts
 • Queue
ZABBIX

این دوره در خصوص اپلیکیشن محبوب زبیکس می باشد.zabbix یک محصول متن باز enterprise-class می باشد که میتواند به صورت single point و نیز  distributed پیاده سازی گردد و مطابق با سیاست های امنیتی شرکت ها در یک یا چندین زون راه اندازی گردد. همچنین این نرم افزار از مکانیزم های منعطفnotification برخوردار می باشد. در طول این دوره شما با روش های نصب،نحوه کانفیگ کردن،performance tuning ، اضافه کردن هاست ها، deviceها،سرویس ها و سرورها جهت پایش و نیز قواعد مانیتورینگ آنها آشنا خواهید شد. نرم افزار zabbix با رابط کاربری روان و user friendly قادر هست هر سرویسی را مانیتور کند کما اینکه شعار این ابزار مانیتورنیگ، monitor every things می باشد. با توجه به انعطاف روش های مانیتورینگ در zabbix ، می توان تمامی موارد مورد نیاز شرکت ها و کسب و کارها را متناسب با هر سیاست،سناریو و خواسته ای پایش کرد.

آنچه خواهید آموخت

 •  Concept های موجود در این نرم افزار
 •  نحوه نصب نرم افزار و واسط کاربری آن
 •  کانفیگ فایل های مهم و نحوه پیکر بندی آن
 •  نحوه اضافه کردن هاست ها، سرورها، device ها
 •  آشنایی با Template ها
 • آشنایی با آیتم ها و انواع آنها
 •  آشنایی با تریگر ها
 • نحوه Alerting در نرم افزار و روش های آن
 • آشنایی با گراف ها و Reporting
 • تمامی admin های شرکت ها و شرکت هایی که نیازمند مانیتورینگ سرورها و سرویس های خود هستند.
 • مدیران سیستم و مدیران شبکه و امنیت که نیازمند پایش تجهیزات خود هستند.
 • علاقه مندان به یادگیری پروژه های متن باز و قابل پیاده سازی در لینوکس
 • افراد متخصص در حوزه های مرتبط با مانیتورینگ

 

آشنایی با سرورهای Linux base و ترجیحا LPIC1

بستن

معرفی دوره

سرفصل های دوره

مخاطبین دوره

پیش نیاز ها

System administration

 • Configuration, compilation and patching of the kernel
 • Maintenance and administration of file systems
 • RAID software
 • Configuration of the system start
 • System recovery
 • Use of CD and DVD-R/RW
 • System log files
 • Troubleshooting

 

Server utilities

 • Configuration of Samba
 • Configuration of NFS

 

 

Automation

 

 

 • Creating software packages
 • Scripting using Bash and Perl

202

 • VPN
 • Firewall
 • Advanced network configuration und routing
 • Mail-server und mail administration
 • Apache
 • Proxy
 • DHCP
 • Directory services
 • Authentication
 • DNS
LPIC2 لینوکس | Linux Engineer

LPIC-2 دومین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه مدیریت شبکه هایی مختلط در اندازه های کوچک تا متوسط را تایید می کند. برای دریافت LPIC-2 لازم است تا مدرک LPIC-1 داوطلب منقضی نشده باشد، اما به هر ترتیب ممکن است برای هر دوی این مدارک آزمون گرفته شود.

آنچه خواهید آموخت

 • مدیریت سیستم های پیشرفته از جمله، امور عادی مرتبط با Linux kernel، راه اندازی سیستم و تعمیر و نگهداری
 • مدیریت پیشرفته (Block storage) ها، فایل های سیستم و همچنین شبکه های پیشرفته، احراز هویت (authentication) و امنیت سیستم؛ از جمله فایروال و VPN
 • نصب و پیکربندی سرویس های اساسی شبکه از جمله؛ DHCP، DNS، SSH، وب سرور ها، سرورهای ارائه دهنده خدمات ذخیره سازی که از FTP، NFSو Samba استفاده می کنند، دریافت ایمیل (email delivery) و در آخر دستیار نظارت و مشاوره در نحوه مدیریت اتوماسیون ها و خرید ها
 • مدیران شبکه، مدیران سرور و برنامه نویسانی که نیاز به استفاده و مدیریت پیشرفته لینوکس در سطوح کاری و پژوهشی هستند.
 • برای دریافت LPIC-2 لازم است تا مدرک LPIC-1 داوطلب منقضی نشده باشد، اما به هر ترتیب ممکن است برای هر دوی این مدارک آزمون گرفته شود.
 • دوره LPIC-1 لینوکس | Linux: System Administrator
بستن

معرفی دوره

سرفصل های دوره

مخاطبین دوره

پیش نیاز ها

 • Linux Fundamentals
  • Unix and its Design Principles
  • FSF and GNU
  • GPL - General Public License
  • The Linux Kernel
  • Components of a Distribution
  • Red Hat Linux Products
  • SUSE Linux Products
  • Debian
  • Ubuntu
  • Logging In
  • got root?
  • Switching User Contexts
  • Gathering Login Session Info
 • Lab Tasks
 • Login and Discovery
 • Switching Users With su
 • LPI Objectives Covered
 • Role of Command Shell
 • Shells
 • Gathering System Info
 • Identifying the Shell
 • Changing the Shell
 • Bourne sh: Prompts
 • bash: Bourne-Again Shell
 • Help from Commands and Documentation
 • Getting Help with man & info
 • bash: Command Line History
 • bash: Command Editing
 • bash: Command Completion
 • Shell and Environment Variables
 • Key Environment Variables
 • Help with Commands
 • Linux Shells
 • Shell Variables
 • Bash History
 • Aliases
 • LPI Objectives Covered
 • File Redirection
 • Piping Commands Together
 • Filename Matching
 • File Globbing and Wildcard Patterns
 • Brace Expansion
 • General Quoting Rules
 • Nesting Commands
 • Multiple and Multi-line Commands
 • Gotchas: Maximum Command Length
 • Connecting Commands
 • Wildcard File Matching
 • Shell Meta-Characters
 • Command Substitution
 • LPI Objectives Covered
 • Filesystem Hierarchy Standard
 • Navigating the Filesystem
 • Displaying Directory Contents
 • Filesystem Structures
 • Determining Disk Usage With df and du
 • File Ownership
 • Default Group Ownership
 • File and Directory Permissions
 • File Creation Permissions with umask
 • Changing File Permissions
 • SUID and SGID on files
 • SGID and Sticky Bit on Directories
 • User Private Group Scheme
 • Navigating Directories and Listing Files
 • Disk and Filesystem Usage
 • File and Directory Ownership and Permissions
 • LPI Objectives Covered
 • Directory Manipulation
 • File Manipulation
 • Deleting and Creating Files
 • Physical Unix File Structure
 • Filesystem Links
 • File Extensions and Content
 • Displaying Files
 • Previewing Files
 • Displaying Binary Files
 • Which and Type
 • whereis
 • Searching the Filesystem
 • Alternate Search Method
 • Manually Installed Shared Libraries
 • Manipulating Files and Directories
 • LPI Objectives Covered
 • Archives with tar
 • Archives with cpio
 • The gzip Compression Utility
 • The bzip2 Compression Utility
 • The PKZIP Archiving/Compression format
 • Archiving and Compression
 • Using tar and cpio for Backups
 • LPI Objectives Covered
 • Producing File Statistics
 • The Streaming Editor
 • Text Processing with awk
 • Replacing Text Characters
 • Text Sorting
 • Duplicate Removal Utility
 • Extracting Columns of Text
 • Combining Files and Merging Text
 • Text Processing
 • Processing Text Streams
 • LPI Objectives Covered
 • Searching Inside Files
 • Regular Expression Overview
 • Regular Expressions
 • RE Character Classes
 • RE Quantifiers
 • RE Parenthesis
 • Pattern Matching with Regular Expressions
 • Extended Regular Expressions
 • Using Regular Expressions With sed
 • LPI Objectives Covered
 • Text Editing
 • vi and Vim
 • Learning vi
 • Basic vi
 • Intermediate vi
 • Text Editing with Vim
 • LPI Objectives Covered
 • What is a Process?
 • Process Lifecycle
 • Process States
 • Viewing Processes
 • Signals
 • Tools to Send Signals
 • Job Control Overview
 • Job Control Commands
 • nohup and disown
 • Managing Processes
 • Tuning Process Scheduling
 • uptime
 • Job Control Basics
 • Process Management and Job Control Basics
 • LPI Objectives Covered
 • Managing Software
 • RPM Architecture
 • Working With RPMs
 • Querying and Verifying with rpm
 • Installing Debian Packages
 • Querying and Verifying with dpkg
 • The alien Package Conversion Tool
 • Managing Software Dependencies
 • Using the YUM command
 • yumdownloader
 • Configuring YUM
 • The dselect & APT Frontends to dpkg
 • Aptitude
 • Configuring APT
 • Working with RPMs on Ubuntu
 • Querying the RPM Database
 • LPI Objectives Covered
 • Partition Considerations
 • Filesystem Planning
 • Partitioning Disks with fdisk
 • Partitioning Disks with parted
 • Filesystem Creation
 • Filesystem Support
 • Unix/Linux Filesystem Features
 • Swap
 • Selecting a Filesystem
 • Filesystem Maintenance
 • Mounting Filesystems
 • Mounting Filesystems
 • Managing an XFS Filesystem
 • NFS
 • SMB
 • Filesystem Table (/etc/fstab)
 • Configuring Disk Quotas
 • Setting Quotas
 • Viewing and Monitoring Quotas
 • Hot Adding Swap
 • Accessing NFS Shares
 • Setting User Quotas
 • LPI Objectives Covered
 • Booting Linux on PCs
 • GRUB Configuration
 • GRUB 2
 • Boot Parameters
 • /sbin/init
 • System Init Styles
 • Linux Runlevels
 • /etc/inittab
 • /etc/rc.d/rc.sysinit
 • SUSE /etc/init.d/boot
 • System Initialization
 • Runlevel Implementation
 • systemd System and Service Manager
 • systemd Targets
 • Using systemd
 • Shutdown and Reboot
 • Boot Process
 • GRUB Command Line
 • Basic GRUB Security
 • Basic GRUB Security
 • LPI Objectives Covered
 • Managing Linux Device Files
 • Hardware Discovery Tools
 • Configuring New Hardware with hwinfo
 • PC Architecture and Bus
 • DMA & IRQ
 • USB Devices
 • USB Configuration
 • Configuring Kernel Components and Modules
 • Kernel Modules
 • Handling Module Dependencies
 • Configuring the Kernel via /proc/
 • Kernel Hardware Info /sys/
 • /sys/ Structure
 • Adjusting Kernel Options
 • Work on the Command Line Lab Tasks
 • Use Streams, Pipes, and Redirects Lab Tasks
 • Manage File Permissions and Ownership Lab Tasks
 • Create, Delete, Find, and Display Files Lab Tasks
 • Work with Archives and Compression Lab Tasks
 • Process Text Streams Using Filters Lab Tasks
 • Search Text Files Using Regular Expressions Lab Tasks
 • Perform Basic File Editing Operations Using vi Lab Tasks
 • Create, Monitor, and Kill Processes Lab Tasks
 • Use RPM, YUM, and Debian Package Management Lab Tasks
 • Work with Partitions, Filesystems, and Disk Quotas Lab Tasks
 • Linux Boot Process Lab Tasks
 • Determine and Configure Hardware Settings Lab Tasks
LPIC 1 لینوکس | Linux: System Administrator

مدرک LPIC-1 اولین مدرک از مجموعه مدارک حرفه ای سطح بندی شده LPI لینوکس می باشد. این مدرک صلاحیت داوطلب در زمینه اداره کردن امور مرتبط با تعمیر و نگهداری از طریق خط فرمانی (command line)، نصب و پیکربندی یک کامپیوتر برخوردار از سیستم عامل لینوکس و نهایتا تنظیمات اولیه مرتبط با شبکه را تایید می کند.چنانچه با لینوکس و دوره های آموزش لینوکس از پیش آشنایی ندارید اما قصد شروع دوره های آموزش لینوکس را دارید، به شما توصیه توصیه می کنیم تا ابتدا راهنمای شروع دوره های آموزش Linux  را مطالعه نمایید.

مدرک LPIC-1 برای انعکاس پژوهش های حال حاضر و تایید مهارت داوطلبین در دنیا حقیقی (مدیریت سیستم ها ) طراحی شده است. در نظر کلی این مدرک با مجموعه مهارت کاری مرتبط با دنیای حقیقی گره خورده است، و بر این اساس که ما چگونه روند انجام امور محوله به شما در طی آزمون را ارزیابی کنیم بستگی دارد.

آنچه خواهید آموخت

 • آگاهی از معماری سیستم لینوکس
 • نصب و نگهداری Linux workstation، که شامل X11 و راه اندازی آن به عنوان یک client شبکه می شود
 • کار با خط فرمان، که شامل دستورات نام آشنا GNU و Unix می شود
 • مدیرین فایل ها، مجوزهای دسترسی و همچنین امنیت سیستم
 • انجام امور ابتدایی مرتبط با تعمیر و نگهداری همچون: کمک به کاربران، افزودن کاربران به یک سیستم بزرگ، پشتیبان گیری و بازیابی، خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 • مهندسین شبکه
 • برنامه نویسان
 • مدیران شبکه
 • مدیران سرور
 • برای اخذ این مدرک هیچ پیش نیازی لازم نیست
بستن

معرفی دوره

سرفصل های دوره

مخاطبین دوره

پیش نیاز ها

سرفصل های دوره LPIC-3:

 • OpenLDAP Configuration
 • OpenLDAP as an Authentication Backend
 • Samba Basics
 • Samba Share Configuration
 • Samba User and Group Management
 • Samba Domain Integration
 • Samba Name Services
 • Working with Linux and Windows Clients
LPIC-3 لینوکس

دوره LPIC-3 مختص بالاترین سطح از مجموعه دوره های حرفه ای سطح بندی شده لینوکس به حساب می آید. این دوره برای متخصصین لینوکس در سطح سازمانی (enterprise-level) طراحی شده است و بالاترین سطح از تخصص را به دور از وابستگی به توزیع خاصی از لینوکس های مورد استفاده در صنعت ارائه می کند. در حال حاضر سه مدرک تخصصی LPIC-3 ارائه می گردد و قبولی در هر یک از این آزمون ها، مدرک LPIC-3 مختص به آن رشته تخصصی را به همراه خواهد داشت.

مدرک LPIC-3 303 با موضوع امنیت، به مدیریت حرفه ای سیستم های لینوکس در سطح سازمان با تاکید بر مبحث امنیت می پردازد.

 • مدیران شبکه، مدیران سرور و برنامه نویسانی که نیاز به استفاده و مدیریت پیشرفته لینوکس در سطوح کاری و پژوهشی هستند.

 

برای دریافت LPIC-3 لازم است تا مدرک LPIC-2 داوطلب منقضی نشده باشد یا در اصطلاح فعال باشد اما به هر ترتیب ممکن است برای هر دوی این مدارک از شما آزمون گرفته شود.

 • دوره LPIC-1 لینوکس | Linux: System Administrator
 • دوره LPIC-2 لینوکس | Linux Engineer​

لوگوی آموزشگاه فنی مهندسی سایبرتک آموزشگاه فنی مهندسی سایبرتک آموزشگاه سایبرتک برگزارکننده دوره های آموزش شبکه، امنیت Network+ سیسکو CCNA CCNP CCIE مایکروسافت MCSE MCSA میکروتیک لینوکس VMware CEH SQL
4.9 312
Mir Emad Street 1587833134 Tehran, Iran
CyberTech CyberTech Training Center
دفتر اصلی: عباس آباد (مترو بهشتی)، خیابان میرعماد، روبروی سفارت هند، پلاک 33 (دسترسی به ما)
تلفن:02186765000
فکس:02186765900
تارنما:
ایمیل:info(at)CyberTechTraining.com